Casa de Cultură
Traian Demetrescu
Craiova

iulie 31 @ 10:00 —
septembrie 8 @ 10:00

Simpozionul Internațional de Sculptură „Drumuri Brâncușiene”, ediția a XI-a, 2023

Casa de Cultură
„Traian Demetrescu”

iulie 31 @ 10:00 —
septembrie 8 @ 10:00

Cea de a XI-a ediție a Simpozionului Internaţional de Sculptură “Drumuri Brâncuşiene” se va desfășura la Craiova în perioada 31 Iulie -8 Septembrie 2023.

Tema de anul acesta este Ziua Independenței. Produsele culturale ale Simpozionului vor fi două lucrări sculpturale din marmură albă, realizate în stil abstract sau figurativ, la latitudinea sculptorilor și o poartă monumentală care va fi realizată din alte decât piatra, lemnul sau metalul.

Fiecare dintre sculptorii participanți care optează pentru lucrări sculpturale în marmură vor lucra cu un bloc din marmură cu dimensiunea de 90x90x250(h) și formă dreptunghiulară, la care se adaugă un soclu de 100x100x50(h). Proiectele unor lucrări realizate în tehnică de relief sunt acceptate.

Proiectul de poartă monumentală va conține trei părți componente – două coloane și un portal și va trebuie să se preteze realizării prin casting, din materiale ușoare, dar rezistente la intemperii și vandalism. Poarta va avea o înălțime de aproximativ 4 metri și o deschidere de aproximativ 4 metri. Costurile materialelor și al turnării vor fi suportate de Organizator, în limita sumei de 90.000 de lei. Demersurile în vederea realizării acesteia vor fi realizate de către Organizator, în înțelegere cu autorul.

Perioada de înscriere a proiectelor este 08 iunie – 9 iulie 2022. În urma concursului de proiecte un juriu format din specialiști în domeniu va selecta două proiecte în marmură și un proiect de poartă monumentală. Rezultatul final al selecției va fi făcut public pe data de 17 iulie 2022.

Spațiul de lucru va fi Parcul Tineretului din Craiova.

Având în vedere că poarta monumentală va fi realizată în incinta unor ateliere specializate, prezența sculptorului al cărui proiect de poartă monumentală va fi selectat va fi necesară doar la ceremoniile de deschidere, respectiv de final ale Simpozionului.

La începutul lunii august se va organiza un traseu cultural în orașul Craiova împreună cu sculptorii cărora le va fi prezentată cu ajutorul unui ghid istoria prezenţei remarcabile a artistului Constantin Brâncuși și influenţa culturală pe care acesta a avut-o pe teritoriul municipiului.

Organizatori:

Casa de Cultură „Traian Demetrescu” Craiova, instituție de cultură aflată în subordinea Consiliul Local al Municipiului Craiova şi a Primăriei Municipiului Craiova

Parteneri:

R.A.A.D.P.F.L. Craiova, R.A.T. Craiova, Compania de Apă Oltenia S.A., Poliţia Locală a Municipiului Craiova.

Juriu:

Componența juriului va fi anunțată ulterior, pe parcursul perioadei de înscriere.

Calendar

Simpozionul va începe la 24 iulie 2023, ora 10:00 şi se va încheia la 1 septembrie 2023. Sculptorii sunt obligați să finalizeze lucrarea până la data de 30 August, inclusiv.

Înscrierea participanţilor:

Înscrierea la Simpozion se va realiza prin trimiterea la adresa de e-mail tradem@tradem.ro, în perioada 08 iunie – 09 iulie 2023 a următoarelor documente:

Curriculum Vitae,
Portofoliu cu lucrările reprezentative (5-7 lucrări realizate în diverse materiale)
O fotografie a machetei lucrării ce se doreşte a fi realizată respectând tema de inspirație, prezentată din 4 perspective – față, lateral dreapta, lateral stânga și spate.
O fotografie recentă a artistului în alb-negru

Selecţia participanţilor:

Conceptul artistic va trebui să sugereze tema dată.

Principalele criterii de selecție îl vor reprezenta originalitatea și încadrarea proiectului în tema propusă.

Rezultatul selecţiei va fi publicat în data de 17 iulie 2023, pe site-ul: www.tradem.ro.

Obligaţiile părților:

Participanții

Cei doi sculptori selectați pentru a realiza lucrările în marmură vor lucra cu propriile unelte și consumabilele, pe amplasamentul stabilit, având în vedere răspunderea atât pentru propria securitate, cât şi a celor din jur. În prima zi a Simpozionului vor prezenta o asigurare de răspundere civilă, respectiv o asigurare de sănătate a propriei persoane, în caz contrar vor semna, pe răspundere proprie, un acord privind renunţarea la orice pretenţii față de organizator, în acest sens.

Lucrările trebuie finalizate până la data de 30 august 2023, inclusiv.

Sculptori selectați vor suporta toate cheltuielile legate de deplasarea din localitatea de domiciliu până în Craiova, precum și cheltuielile de masă, pe tot parcursul Simpozionului.

Organizatorii

Organizatorii vor oferi un spațiu de lucru în aer liber dotat cu corturi de protecție împotriva căldurii excesive.

Vor fi puse la dispoziţia participanților facilităţile de bază: apă, electricitate, macara (maxim de două ori pe săptămână) și lemn necesar platformei de lucru pentru lucrările de artă care vor fi realizate.

Blocurile de marmură sunt puse la dispoziție de către Organizator, la dimensiunile precizate anterior.

Cazarea participanților va fi asigurată începând cu data de 23 Iulie 2023 și până la 2 Septembrie 2023, în funcție de opțiunile și nevoile participanților.

Remuneraţie:

Sumele de bani care reprezintă contravaloarea drepturilor de autor pentru realizarea operelor de creație sunt de 15.000 de lei net (echivalent a aproximativ 3.000 de euro) pentru fiecare lucrare din marmură, respectiv 5.000 lei net (aproximativ 1.000 de euro), pentru poarta monumentală.

În prima zi a Simpozionului se achită sculptorilor care lucrează în marmură un avans de 20% adică 3.000, diferenţa urmând a fi primită la data de 1 septembrie 2023, după întocmirea procesului verbal de recepţie a lucrării. Autorului porții monumentale i se va achita suma de 5.000 de lei la data de 1 septembrie 2023.

În cazul nefinalizării sau finalizării parţiale a lucrărilor din marmură plata finală nu va mai fi efectuată, iar sculptorul va fi obligat să despăgubească organizatorii cu suma de 15.000 lei, cu titlul de daune-interese. Clauza anterioară nu privește autorul porții monumentale.

Clauză specială:

Autorii transmit beneficiarului, în mod irevocabil și exclusiv, drepturile patrimoniale de proprietate intelectuală asupra lucrărilor (operei de creație artistică), conform Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, precum și dreptul de folosință a imaginii, cu privire la evenimente asociate Simpozionului.

Vizibilitatea evenimentului:

Mediatizarea va fi asigurată prin comunicate de presă în ziare, televiziune şi în publicaţiile de specialitate, media audio-vizuală și online. Publicul larg va fi informat prin afişe, invitaţii, anunţuri, ştiri difuzate la radiourile locale şi naţionale.

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să ne contactaţi la numărul de telefon: 0740.250.413 sau pe adresa de e-mail tradem@tradem.ro.

Rules and Conditions of

The International Sculpture Symposium “Drumuri Brâncușiene” 11th edition

July 24th –September 1st, 2023

            The 11th Edition of The International Sculpture Symposium “Drumuri Brâncușiene” will take place between July 24th and September 1st, in Craiova.

            This year’s theme is The Independence Day (May 9th 1877). The cultural products of this edition will be two sculptures of white marble, and can be crafted either in abstract or figurative style, and a monumental gate. The gate will be crafted from any other material but stone/marble, wood or metal.

            The sculptors who will chose to work in marble will have at their disposal one marble block with the dimensions 90x90x250(height) and one smaller block, the base, with the dimensions 100x100x50(height). Projects in relief style will be accepted.

            The project of the monumental gate will have three component parts – the two columns and the upper portal and will be cast from light materials, resistant to weather and vandalism. The gate must be around 4 meters high and also 4 meters wide. The expense of materials and casting will be borne entirely by the Organizer, within a limit of  90.000 lei (around 18.000 Euro).

            The application forms and the projects will be submitted between June 8th and July 9th. A jury consisting of specialists will select two marble projects and one gate project to be created during the Symposium. The results will be made available to the public on July 17th, on our internet site tradem.ro.

            The working place will be Parcul Tineretului (Youth’s Park), in Craiova.

            Considering the fact that the monumental gate will be produced in a dedicated workshop, the presence of the sculptor (if he resides outside Romania) will only be required on the closing ceremony. The author will be consulted by the Organizer in matters regarding the casting, throughout the entire process.

            In the beginning of August we will organize a cultural tour of the city, that will include the places that were marked by Constantin Brâncuși’ presence.

            Organizers

            The “Traian Demetrescu” House for Culture, The Local City Council of Craiova, and The Mayor of Craiova.

            Partners:

            R.A.A.D.P.F.L. Craiova, R.A.T. Craiova, Compania de Apă Oltenia S.A., The Local Police of the City of Craiova.

            Jury:

            The Jury members will be made known at a later date, during the application period.

            Program:      

The Symposium opens July 24th, 2023, at 10:00 AM, while the closing ceremony will take place on September 1st, 2023, starting 10:00 AM. Until August 30th the sculptors must complete their work.

            Joining up

            From June 8th to July 9th the artists interested in participating must submit at tradem@tradem.ro the following documents:

Curriculum Vitae
A portfolio of the most representative works of art (5 to 7 works, crafted using different materials)
Pictures of the model of the proposed sculpture, representing four perspectives: front, lateral-right, lateral-left, back.
A recent black and white picture of the artist

Selection of the participants:

The foremost important criteria for selection will be represented by the originality of the project and its relevance to the theme. 

The final results of the selection will be announced on July 17th, 2023, on our internet site www.tradem.ro.

Parties’ obligations:

Participants

The two sculptors selected for working in marble will use with their own specific tools and consumables during the whole duration of the project, on determined emplacements, taking into consideration the responsibility for their own safety and the safety of the other participants and visitors. In the first day of the Symposium, each sculptor will submit a professional liability insurance and a personal health insurance. If such insurances will not be submitted, the participant will sign a declaration exonerating the organizer of any responsibilities and agreeing on personally bearing all the financial costs in the event of accidents caused by own guilt.

All sculptures must be finished by August 30th.

Meals during the Symposium and transportation expenses from the city of residence to Craiova will be borne by each participant.

Organizers

The organizers will provide open space working stations, covered by tents, for protection against excessive heat.

All the participants will have access to basic facilities – water, electricity, a crane (up to twice a week) and wood for setting up the working platforms.

The materials out of which the sculptures will be craftedd will be provided by the organizers.

The accommodation, in a local hotel, starting from July 23th to September 02nd, 2023, will be provided by the organizers.

Payment

Each sculptor will receive an amount of money to compensate for the transfer of intellectual propriety rights over his creation. The amount rises to 15.000 lei, equivalent to approximately 3.000 Euros, for each of the sculptors working in marble, and 5.000 lei, approximately 1.000 Euros, for the monumental gate project.

In the first day of the Symposium the amount of 20% of the payment, 3.000 lei, will be paid to the sculptors working in marble, the difference remaining to be paid on September 01st, after the reception of the work. The author of the gate project will receive the amount of 5.000 lei at the end of the Symposium, September 1st, 2023.

If an artist fails to complete his work, the final payment will not be received, and, furthermore, the participant will be bound to compensate the organizer with the amount of 15.000 lei, representing damages. This clause does not apply to the author of the monumental gate project.

Special proviso

The author will transfer irrevocably and exclusively to the beneficiary the intellectual rights over his work, in compliance with Law no. 8/1996, regarding intellectual propriety rights. The participants also agree to concede to the beneficiary the publicity rights concerning their personal image, in regard to events associated with the Symposium.

Promotion

The public will be informed about the event in written media, television and specialized periodicals, radio and on-line.

I hereby acknowledge and declare that I have read, understood and agree to the Rules and Conditions of the 11th edition of The International Sculpture Symposium “Drumuri Brâncușiene”, Craiova, July 24th –September 01st, 2023

For further details please contact us at telephone number (004)0740 250 413, or at the           e-mail address tradem@tradem.ro

Skip to content