Casa de Cultură
Traian Demetrescu
Craiova

septembrie 1 @ 08:00 —
noiembrie 3 @ 14:00

Concursul Național de Poezie „TRADEM”, XLV-a

Casa de Cultură
„Traian Demetrescu”

septembrie 1 @ 08:00 —
noiembrie 3 @ 14:00

Concursul Național de Poezie „TRADEM”,  XLV-a

EDIȚIA XLV-a

PREMIANȚII  CONCURSULUI  NAȚIONAL DE POEZIE

TRADEM, EDIȚIA A XLV-A, 2023

Premiul TRADEM – Iustin Butnariuc (24 ani, Botoșani)

Premiul I – Antonia Atudosiei (16 ani, Capul Câmpului, județul Suceava)

Premiul al II-lea – Mălina-Alexandra Lipară-Văraru (22 ani, București)

Premiul al III-lea Sorina-Maria Mane (19 ani, Sântandrei, județul Hunedoara)

Premiul special pentru un autor din Oltenia – Roxana Ilie (33 ani, Craiova)

REGULAMENT

Articolul 1 – Organizatorul concursului:

(1) Casa de Cultură „Traian Demetrescu” Craiova, denumită în continuare Organizator.

Organizatorul, pentru buna funcționare a proiectului cultural, a hotărât următoarele:

(2) Participanții la acest concurs sunt obligați să respecte termenii și condițiile regulamentului de organizare și desfășurare a Concursului Național de Poezie „TRADEM”,  Ediția XLV, 1  septembrie – 3 noiembrie 2023;

(3) Regulamentul concursului este întocmit și este făcut public, conform legislației aplicabile din România.

Articolul 2 – Condiții de participare la concurs

(1) La acest concurs pot participa toate persoanele fizice cu cetățenie română indiferent de etnie, sex sau religie, cu vârsta cuprinsă între 14 – 44 de ani, care nu au publicat un volum individual de poezie, și îndeplinesc toate celelalte condiții prevăzute de prezentul Regulament de organizare și desfășurare a Concursului;

(2) Nu pot participa la acest concurs membri ai Uniunii Scriitorilor din România ori ai altor asociații de scriitori.

(3) Este interzisă trimiterea de către participanții la concurs a unor creații literare pentru care nu dețin drepturi de autor conform Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe.

(4) Organizatorul nu va lua în considerare lucrările care încalcă, în vreun fel, Legea drepturilor de autor sau alte legi românești în vigoare la data Concursului.

(5) Creațiile literare trimise în condițiile prezentului Regulament de organizare și desfășurare a concursului Național de Poezie „TRADEM”, vor fi însoțite, în mod obligatoriu de:

a) Date personale –  FIȘĂ DE PARTICIPARE

b) Acordul publicării – ACORDUL DREPTULUI DE PUBLICARE

 (6) Înscrisurile menționate anterior se vor transmite într-un singur email (textul literar + anexa 1 și 2).

 Neîndeplinirea acestei cerințe obligatorii vor duce la descalificarea automată.

(7) Participanții vor trimite manuscrisul luând cunoștință despre „ACORDUL DREPTULUI DE PUBLICARE”, astfel, nu vor completa alte formulare, nu vor semna și nu vor aștepta confirmarea de primire a acestor documente.

(8) Manuscrisul (textul literar + anexele 1 și 2) va fi trimis, doar în format electronic și doar prin intermediul adresei de e-mail: tradem@tradem.ro într-un mesaj care să aibă ca subiect „Concursul Național de Poezie TRADEM”.

Articolul 3 – Perioada de desfășurare a concursului

(1) Ediția a XLV-a  Concursului Național de Poezie „TRADEM” se desfășoară după următorul calendar:

  1. a) 01.09.2023 – 25.10.2023 – Înscrierea concurenților, primirea lucrărilor. Lucrările se vor trimite doar pe parcursul perioadei de înscriere la concurs, și anume începând cu data de 01 septembrie 2023 și până cel mai târziu la 25 octombrie 2023, ora 16:00;
  2. b) 26.10.2023 – 02.11.2023 – Evaluarea lucrărilor și centralizarea rezultatelor;
  3. c) 03.11.2023 – Anunțarea câștigătorilor (https://www.tradem.ro).

Articolul 4 – Tematica

(1) Concursul nu dispune de o temă dată, aceasta fiind la alegerea participanților;

(2) Fiecare concurent va trimite 5 (cinci) poezii. Acestea vor fi transmise prin intermediul adresei de e-mail: tradem@tradem.ro

(3) Cele 5 lucrări de creație vor purta un motto identic, ales de autor, fără alte indicii privind identitatea autorului.

Articolul 5– Detalii tehnice

(1) Textele creațiilor literare vor fi în limba română, redactate în WORD (format .doc sau .docx),

vor conține diacritice, caracterul Times New Roman de mărimea 12, iar spațiul între rânduri va fi de 1,5.

Articolul 6 – Anunțarea câștigătorilor

Câștigătorii concursului vor fi anunțați pe data de 03 Noiembrie 2023, pe site-ul Case de Cultură „Traian Demetrescu”:  https://www.tradem.ro

Articolul 7 – Juriul

(1) Juriul va fi format din 3 (trei) membri, după cum urmează: Lect. univ. dr. Xenia Negrea, Lect. univ. dr. Mihai Ene, Lect. univ. dr. Petrișor Militaru.

(2) Juriul va stabili, pe baza unui punctaj, câștigătorii premiilor.

Articolul 8 – Premiile Concursului Național de Poezie ”TRADEM”

  • Premiul TRADEM – în valoare de 1.500 lei;
  • Premiul I – în valoare de 1000 lei;
  • Premiul al II-lea – în valoare de 800 lei;
  • Premiul al III-lea – în valoare de 600 lei;
  • Premiul special – în valoare de 600 lei pentru un autor din Oltenia.

∗ Contribuția aferentă premiilor (impozit) va fi achitată de către organizatorul concursului.

Articolul 9 – Întreruperea concursului

(1) Prezentul concurs va putea fi întrerupt doar în caz de forță majoră sau printr-o decizie a

Organizatorului, dar nu înainte de a anunța public decizia pe site-ul web: https://www.tradem.ro

(2) Conform prevederilor art.1351 alin. (2) din Noul Cod civil, forța majoră este definită astfel:

Forța majoră înseamnă evenimente neobișnuite și relevante care intervin după semnarea acordului și împiedică respectarea acordului, care nu puteau fi prevăzute de părți la semnarea acordului, care sunt independente de ambele părți, și ale căror efecte preventive nu pot fi îndepărtate fără costuri adiționale exagerate sau fără pierderi de timp exagerate.

Articolul 10 – Prelucrarea datelor personale

(1) În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (cu modificările și completările ulterioare) si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, aveți următoarele drepturi privind colectarea și prelucrarea datelor personale: dreptul de intervenție asupra datelor (art. 14), dreptul de informare (art. 12), de acces la date (art. 13), de opoziție de a folosi datele dv. personale (art. 15), de a vă adresa justiției (art. 18). Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, la adresa de e-mail: tradem@tradem.ro ;

(2) Datele dumneavoastră personale colectate de către Organizator în condițiile expuse mai sus, vor putea fi folosite conform temeiului legal al prelucrării datelor dvs. cu caracter personal:

– articolul 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR – prelucrare în scopuri precontractuale și contractuale; 

– pentru îndeplinirea unei obligații legale care îi revin organizatorului (Casa de Cultură „Traian Demetrescu”), conform articolului 6 alin. (1) litera c) din GDPR.

Efectuarea de studii statistice, în măsura în care vor fi făcute, se vor face în baza art. 9 alin. (2) lit. (j) din GDPR.

Casa de Cultură „Traian Demetrescu” colectează numai datele personale necesare în scopuri convenite și solicităm colaboratorilor să ne comunice date cu caracter personal numai acolo unde este strict necesar acestor scopuri. Datele pe care le deținem despre dumneavoastră sunt cele pe care ni le-ați furnizat cu ocazia încheierii acordului dreptului de publicare.

(3) Aveți obligația de a completa corect și integral FIȘA DE PARTICIPARE (Anexa 1) – formular cu date personale, acesta făcând parte din aplicația înscrierii la Concurs.

(4) La cererea scrisă a participantului, datată și semnată, expediată pe adresa de e-mail tradem@tradem.ro, organizatorul se obligă să:

 Să rectifice, să actualizeze, să blocheze, să șteargă sau să transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă cu dispozițiile legale;

 Să înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

(5) Prin completarea anexelor anterior menționate și trimiterea acestora către Organizator, în vederea participării la concurs, participantul își oferă implicit acordul pentru prelucrarea de către organizator a datelor personale.

Articolul 12 – Litigii

Eventualele litigii apărute între Organizator și participantul la acest concurs se vor rezolva pe ale amiabilă sau, în cazul în care acest lucru nu va fi posibil, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

DESCRIERE PROIECT

Luând în considerare faptul că orizontul de așteptare al publicului consumator de cultură s-a lărgit, totodată crescând și exigențele pentru acțiunile culturale este nevoie de descoperirea a noi modalități creatoare și expresive, cu caracter novator, care să racordeze personalități emblematice ale culturii craiovene la circuitul cultural actual, în ton cu principalele tendințe la nivel național și internațional.

Casa de Cultură „Traian Demetrescu” dedică personalității scriitorului Traian Demetrescu acest proiect cultural, care să configureze și să reajusteze axiologic figura unui om de cultură dedicat promovării, înnoirii și racordării culturii române a epocii la modele europene novatoare. Prin acest demers ne dorim să îi repunem pe contemporani în legătură cu o personalitate interesantă a secolului al XIX-lea, pentru a înțelege mai bine rolul și locul avut de Traian Demetrescu în perioada activității sale.

Timp de aproape două luni, în perioada 1 septembrie – 25 octombrie, va fi lansată mapa de desfășurare a open call-ului pentru trimiterea creațiilor poetice , în conformitate cu Regulamentul Concursului Național de Poezie „TRADEM”,Ediția a XLV-a, 2023.

Skip to content